Fotokollaazje oanbieding It ferdielde libben

SONY DSC

 

De oanbieding is op sneontemoarn 20 juny yn it Fersetsmuseum te Ljouwert, fan 11.00 oant 12.00 oere 

 

 

SONY DSC

De skriuwer en Hans

 

 

 

 

 

 

SONY DSC

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SONY DSC

 

 

SONY DSC

 

 

 

 

 

 

 

 

SONY DSC

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SONY DSC

 

 

 

 

 

 

SONY DSC

 

 

 

 

 

 

SONY DSC

 

 

 

 

 

 

 

 

SONY DSC

 

 

 

 

 

 

 

SONY DSC

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SONY DSC

 

 

 

 

SONY DSC

 

 

 

LITERÊR-HISTOARYS ARGYF

-Kulturele manifestaasje yn Bûtenpost

Dokumintaasje oer de dichteresse Rixt (Akke Hendrika van Dorssen) út har neilittenskip berêstend by har muoikesizzer Frans Zeilstra:

-notysjeboeken mei fersen

-fotoargyf

Rixt Boek 1

Rixt Boek 2

Rixt Boek 3

---------------------------------------

 

Yn 2016 en 2017 ferskynt spannend wurk fan Reinder R. van der Leest:

Dossier Dynte-Nier, de acht speurdersromans, mei in Foarlieding fan Jaap Krol en in Kollaazje fan getugen mei poëzy en byldzjend wurk.

Lange-termyn-projekten:
Samle fersen fan Rixt
Samle fersen fan Ella Wassenaer
De Fryske en Nederlânse Samle fersen fan Theun de Vries
Samle koart wurk fan Hylkje Goïnga

---------------------------------------

 

Fotoreportaazje fjouwer boekpresintaasjes
(Blessum, 27 april 2013)

Fotoreportaazje Samle wurk Jan Wybenga
(Warten, novimber 2012)

Sjoch fierder: foto-argyf

---------------------------------------

 

Projkt fier dyn frije taal fan Frysk en Frij
( 20 maaie 2016 )

Fraachpetear mei Leo Popma
(27 april 2013)

Ympresje boekpresintaasje Blessum - Albertina Soepboer
(Tsjerke Blessum, 27 april 2013)

Gelegenheidstongerpreek Blassum - Ds. Dick over ter Linden
(Blassum, 27 april 2013)

Gelegenheidstoaniel Wybenga
(Tsjerke Warten, 24 novimber 2012)

Sjoch fierder: Ferskaat-argyf

---------------------------------------