Frij en kosteleas advys foar auteurs en fertalers. Yngeande redaksjonele begelieding.
 

Projekt Fier dyn frije taal fan Frysk en Frij

Greetje Bijma yn it Koepelteater op 20 maaie 2016 

Frysk en Frij lit taalnoarm los

Johan Oppewal

Ljouwert – De taalnoarm fan it Frysk Wurdboek en de Afûk slút net mear oan by it deistige taalgebrûk. Dat fine se by Frysk en Frij. De útjouwerij  hat dêrom it beslút nommen om by takomstige útgaven wurden en sinskonstruksjes ta te stean dy’t oant no as ‘hollanismen’ te boek stiene en korrizearre waarden.

Dat makke de útjouwerij bekend op in literêre feestjûn yn it Ljouwerter Koepelteater, op 20 maaie. Wurdfierdster en presintatrise Janna van der Meer liet de goed hûndert oanwêzigen witte dat tenei de saneamde reade folchoarder yn sinsbou net mear taboe is, likemin as ‘sich’ en oare wurden dy’t al lang ynboargere binne, mar yn it skreaune Frysk noch net tastien waarden.

Dizze wiziging yn it belied passet krekt by it motto Fier dyn frije taal, dat Frysk en Frij oanhâldt yn it ramt fan Ljouwert Kulturele Haadstêd 2018. De minsken binne der net foar de taal, mar krekt oarsom. De feestjûn yn it Koepelteater stie helendal yn it teken fan dit tema en is de ôftrap van in hiele rige aktiviteiten. De jûn waard ynlieden troch sân bern fan ’e Willem Alexanderskoalle te Ljouwert, dy’t in selsmakke fers foardroegen. Bysûnder hjirby: de gedichten wiene net allinnich yn it Frysk mar ek yn it Nederlâns, Ingels en it Poals.

De jûn liet in bûnt ferskaat oan literêre en muzikale optredens sjen, mei as absolút hichtepunt stimkeunstnares Greetje Bijma. Sy joech in folslein eigen ynterpretaasje oan gedichten fan Janna van der Meer. Bijma kin mei har stim wêr’t in synthesizer en in heel orkest mei-inoar noch net oan tippe kinne. Folslein unyk. ‘Spetterjende klankkleuren’ hie de organisaasje beloofd en dêr is neat te folle mei sein.

Tusken de optredens fan Bijma troch wie der plak foar âld en nij. Foar de âldere generaasje liet skriuwer-skilder Reinder van der Leest him ynterviewe oer syn byldzjend wurk. Mar Frysk en Frij soe syn reputaasje tekoart dwaan as der ek net plak wêze soe foar nij talint. En watfoar! Debutante Sigrid Kingma presintearre har earste dichtbondel Reade triedleas.  Kingma is net helendal ûnbekend yn literêre kring. Mei dizze bondel, dy’t se mei flêr sels presintearre, lit se sjen dat de takomst noch heel wat moais yn it fet hat foar it – tenei dus wat frijer – Frysk.

 collage

 Nijste útjeften

saudade211

€ 15,00

BP-Kollaazje-1

Klik fierder


 Kulturele Manifestaasjes

Twa kear yn ’t jier giet útjouwerij Frysk en Frij nei in doarp ta mei in literêr-kultureel programma foar jong en âld.
Yn ’e mande mei kulturele kommisjes, de doarpsmienskip, skoallen en oare gadingmakkers út de omkriten wurdt in kulturele manifestaasje opset.

Foar fynpriuwers binne der cross-overs: poëzij, proaza, muzyk, film en teater. De eigen kultuer en skiednis fan it doarp krijt rom omtinken. Ek byldzjende keunst ûntbrekt net. Neist dat grut ferskaat is der foar de bern in poëzywurkwinkel, toaniel, spultsjes en in lesbrief foar de skoallen.

Freed 29 maaie 2015 wie it spektakel yn Bûtenpost. Sjoch de kollaazje hjirboppe.

Foar de kommende jierren wurde de plakken noch bekend makke.

De organisaasje is yn hannen fan Stichting Utjouwerij Frysk en Frij, dat hâldt lykwols net yn dat de bydragen allinne komme fan skriuwers/keunstners út it fûns fan Frysk en Frij, krektoarsom: dit konsept beëaget in sa breed mooglik Frysk literêr- en kultureel grienmank út ûnderskate rûnten en ferbannen.

 Op de kommende wei

Op kommende wei is spannend wurk fan Reinder R.R. van der Leest:

Dossier Dynte-Nier, de acht speurdersromans byinoar foege, mei in Foarlieding fan Jaap Krol en in Kollaazje fan getugen mei poëzy en byldzjend wurk.

By it útkommen fan dy útjefte is in tentoanstelling te besjen oer libben en literêr- en byldzjend wurk.

Lange-termyn-projekten:
Samle fersen fan Rixt
Samle fersen fan Ella Wassenaer
De Fryske en Nederlânse Samle fersen fan Theun de Vries
Samle koart wurk fan Hylkje Goïnga

 DEIBOEK                                                    GENEALOGY

Groetnis út Grenoble                                                                                 sjoch Erfgoed Fundaasje

fan Foppe Venema