Frij en kosteleas advys foar auteurs en fertalers. Yngeande redaksjonele begelieding.
 Nijste útjeften

saudade211

€ 15,00

BP-Kollaazje-1

Klik fierder


 Kulturele Manifestaasjes

Twa kear yn ’t jier giet útjouwerij Frysk en Frij nei in doarp ta mei in literêr-kultureel programma foar jong en âld.
Yn ’e mande mei kulturele kommisjes, de doarpsmienskip, skoallen en oare gadingmakkers út de omkriten wurdt in kulturele manifestaasje opset.

Foar fynpriuwers binne der cross-overs: poëzij, proaza, muzyk, film en teater. De eigen kultuer en skiednis fan it doarp krijt rom omtinken. Ek byldzjende keunst ûntbrekt net. Neist dat grut ferskaat is der foar de bern in poëzywurkwinkel, toaniel, spultsjes en in lesbrief foar de skoallen.

Freed 29 maaie 2015 wie it spektakel yn Bûtenpost. Sjoch de kollaazje hjirboppe.

Foar de kommende jierren wurde de plakken noch bekend makke.

De organisaasje is yn hannen fan Stichting Utjouwerij Frysk en Frij, dat hâldt lykwols net yn dat de bydragen allinne komme fan skriuwers/keunstners út it fûns fan Frysk en Frij, krektoarsom: dit konsept beëaget in sa breed mooglik Frysk literêr- en kultureel grienmank út ûnderskate rûnten en ferbannen.

 Op de kommende wei

Op kommende wei is spannend wurk fan Reinder R.R. van der Leest:

Dossier Dynte-Nier, de acht speurdersromans byinoar foege, mei in Foarlieding fan Jaap Krol en in Kollaazje fan getugen mei poëzy en byldzjend wurk.

By it útkommen fan dy útjefte is in tentoanstelling te besjen oer libben en literêr- en byldzjend wurk.

Lange-termyn-projekten:
Samle fersen fan Rixt
Samle fersen fan Ella Wassenaer
De Fryske en Nederlânse Samle fersen fan Theun de Vries
Samle koart wurk fan Hylkje Goïnga

 DEIBOEK                                                    GENEALOGY

Groetnis út Grenoble                                                                                 sjoch Erfgoed Fundaasje

fan Foppe Venema