Frij en kosteleas advys foar auteurs en fertalers. Yngeande redaksjonele begelieding.
Nijs


Black Lives Matter

Swarte libbens binne belangryk - it moast der ek noch bykomme!
Nasjonalisme-chauvinisme-diskriminaasje-slavernij. Is sok kwea net út te rûgjen? Nasjonalisme misbrûkt nasjonaliteit, dat wêzentlik behearre kin ta immen syn yndividuele identiteit; teminsten, at je der sels in sin by ha en der sin oan ha.

 

GJIN FRJEMDLING MEAR
Lês fierder

 

Nijste útjefte

Klik op de plaatsjes foar fierder lêzen.
1 4

€ 20,00

Dynte en Nier-rige fan R.R. van der Leest + In griene rite.
voorkant2 voorkant1 3RvdL_ItMoaisteFamke 4RvdL_Morfeus

5RvdL_FenF_Hertenfrau 6RvdL_Frouljusgambyt 7RvdL_NoardlikeNachten 8RvdL_InKaldKeunstje

RvdL_InGrineRite

 Op de kommende wei

Op kommende wei is spannend wurk fan Reinder R.R. van der Leest:

Dossier Dynte-Nier, de acht speurdersromans byinoar foege, mei in Foarlieding fan Jaap Krol en in Kollaazje fan getugen mei poëzy en byldzjend wurk.

By it útkommen fan dy útjefte is in tentoanstelling te besjen oer libben en literêr- en byldzjend wurk.

Lange-termyn-projekten:
Samle fersen fan Rixt
Samle fersen fan Ella Wassenaer
De Fryske en Nederlânse Samle fersen fan Theun de Vries
Samle koart wurk fan Hylkje Goïnga

  GENEALOGY

  sjoch Erfgoed Fundaasje